Cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc

  • Xin lỗi, "YUCCA MAX ( dạng liqiud )" không thể mua.

Hiển thị từng sản phẩm

YUCCA MAX ( dạng liqiud )

- Hấp thụ khí độc trong ao nuôi.
- Cấp cứu tôm nổi đầu do khí độc.
- Tạo màu nước sạch đẹp.

Liên hệ để biết giáHot